Λύση δόθηκε σε ένα χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού του Σισανίου και κυρίως των οικιών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με την κατασκευή νέας μικρής δεξαμενής και αντίστοιχης τροποποίησης του δικτύου.

Η εκτέλεση του έργου έγινε από τη ΔΕΥΑΒ και έχει πλέον παραδοθεί προς χρήση ένα λειτουργικό δίκτυο που εξασφαλίζει την ποιότητα και την επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατοίκων όλου του οικισμού.

Από @newsroom