Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τεύχος Α’), καθώς και τον Ν.4249/14 ΦΕΚ 73/Α΄).

3. Την υπ’ αρίθμ. 73232/13-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Τοποθέτηση προσωπικού της έδρας και της Π.Ε Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή».

4.Την αρίθμ.169137/05/11/2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ969/12-11-2021)».

5. Το υπ΄αριθμ. 2902/27-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών Πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα η παράγραφος 1.12. Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα –πάρκα και άλση » (ΑΔΑ:ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57).

6. Το υπ’άρίθμ.Α.1309/28-04-2023 έγγραφο της ΓΓΠΠ με το οποίο διαβιβάστηκε η 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (ΑΔΑ:ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛΠ).

7. Το από 22/7/2023 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας.

8. Τις εισηγήσεις του Διοικητή Π.Υ. Π.Ε. Φλώρινας και της Δ/νση Δασών Φλώρινας που έγιναν της ειδικής συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας.

9. Τον Ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για την Κυριακή 23/07/2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, Για αύριο Κυριακή 23-07-2023, λόγω δείκτη επικινδυνότητας 3, στις παρακάτω περιοχές από Ώρα 12:00΄ έως 20:00΄ ως εξής:

1. Περιαστικό Δάσος Αγ. Παντελεήμονα Φλώρινας.

2. Εθνικό Πάρκο Πρεσπών.

3. Περιαστικό Δάσος Υψώματος 1033.

Επισημαίνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δημοσιεύεται καθημερινά στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. (www.civilprotection.gr).

Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στις παραπάνω περιοχές δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της απαγόρευσης, αποκλειστικά για τη μετακίνηση τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους ,καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4926/2022.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίσης, καλούνται οι Δήμοι της Π.Ε Φλώρινας να συνδράμουν για την εφαρμογή της παρούσας σε δασικά οικοσυστήματα ,πάρκα και άλση αρμοδιότητας τους, με τη διάθεση προσωπικού και μέσων καθώς και με την ενεργοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

H απόφαση ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου 2023, για δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας (3).

Από @anikos