Από τον Δήμο Φλώρινας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ανακοινώνονται:

1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Πέμπτη 07/03/2024 έως και Τρίτη 19/03/2024, ώρες 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α.Π. 8767/29-02-2024 (ΑΔΑ: Π0ΑΘ46ΝΚΟΤ-ΖΩΑ) ΣΟΧ1/2024, Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» του Δήμου Φλώρινας.

2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Πέμπτη 07/03/2024 έως και Πέμπτη 21/03/2024, ώρες 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α.Π. 9406/05-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΒΖΣΩΗΙ-ΠΑΝ) προγράμματα Π.Α.γ.Ο., Ανακοίνωση πρόσληψης, για την πρόσληψη, επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024.

Από @anikos